Privacyverklaring

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Fotografie JZ persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën zijn: bezoekers van de website, klanten en potentiële klanten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Fotografie JZ?

Fotografie JZ verwerkt persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd ten behoeve van het opstellen van een offerte en tijdens je bezoek aan de website. Ook verwerkt Fotografie JZ de foto’s die hij in opdracht van u maakt.
Door u aan Fotografie JZ verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van een offerte;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de overeengekomen dienstverlening.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens over uw bezoek aan de website;
 • Gegevens over het apparaat waarmee u de website hebt bezocht, bijvoorbeeld uw IP-adres.

Waarom verwerkt Fotografie JZ uw persoonsgegevens?

Fotografie JZ gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact en met u communiceren;
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van de website;
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Hoe beveiligt Fotografie JZ uw persoonsgegevens?

Fotografie JZ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om UW persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Fotografie JZ toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Fotografie JZ hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Indien u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, kunt u via info@fotografiejz.nl of telefoonnummer 06-22465163 contact opnemen.

Delen van gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Fotografie JZ noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens.
Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden, zoals een door u ingeschakelde uitvaartondernemer, om af te stemmen over de te verlenen diensten;
 • Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie Fotografie JZ bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
Derden aan wie Fotografie JZ uw persoonsgegevens verstrekt kunnen zelfverantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Fotografie JZ is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Fotografie JZ en dus op verzoek en in overeenstemming met instructie van Fotografie JZ handelt, sluit Fotografie JZ met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de geldende privacy wet- en regelgeving omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om de diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Fotografie JZ uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Fotografie JZ erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met geldende privacy wet- en regelgeving.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Fotografie JZ baseert Fotografie JZ zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die met u is gesloten of noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke verplichting van Fotografie JZ. In sommige gevallen vraagt Fotografie JZ u expliciete toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Fotografie JZ, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of kwaliteitsverbetering.

Bewaartermijnen

Fotografie JZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang Fotografie JZ dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. De in opdracht gemaakte foto’s en video’s bewaart Fotografie JZ tot bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen.

Uw rechten

U kunt Fotografie JZ verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die Fotografie JZ van u in zijn bezit heeft op te vragen. Wilt u geen nieuwsbrieven, e-mailberichten of uitnodigingen meer ontvangen? U kunt zich op elk moment uitschrijven via info@fotografiejz.nl.
U heeft daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Fotografie JZ zal de verwerking staken indien hij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookies & Google Analytics

Fotografie JZ maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server van Fotografie JZ teruggestuurd worden.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Fotografie JZ deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Fotografie JZ heeft hier geen invloed op. Fotografie JZ heeft Google WEL toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Vragen

Fotografie JZ hecht veel waarde aan de kwaliteit van het werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij

Fotografie JZ
Jasper van der Zwan
Knopkruid 2
info@fotografiejz.nl
06-22465163
www.fotografiejz.nl

We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. U heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Fotografie JZ in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Fotografie JZ behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grote wijzigingen zal Fotografie JZ dit onder uw aandacht brengen.